Shadow

Tag: mangalore rock band

अयि गिरिनन्दिनि | Aigiri Nandini Maa Durga Chamendeshvari Maa Stotram Sanskrit Hindi Lyrics

अयि गिरिनन्दिनि | Aigiri Nandini Maa Durga Chamendeshvari Maa Stotram Sanskrit Hindi Lyrics

भजन आरती संग्रह, माता दुर्गा भक्ति गीत
#BHAKTIGAANE #AigiriNandani #MahishasurMardini #AigiriNandaniStotram Lyrics Name :  अयि गिरिनन्दिनि   Aigiri Nandani  Mahishasur Mardini Singer Name :  Chamundeshwari Album Name :  Aigiri Nandani Published Year : 2017 File Size : 16 MB Time Durationn : 16 M View In English Lyrics अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥ सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥ अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय
अयि गिरिनन्दिनि  | Aigiri Nandini Durga Maa Stotram Lyrics Rock Version

अयि गिरिनन्दिनि | Aigiri Nandini Durga Maa Stotram Lyrics Rock Version

भजन आरती संग्रह, माता दुर्गा भक्ति गीत
#BHAKTIGAANE #AigiriNandani #MahishasurMardini #AigiriNandaniStotram Lyrics Name :  अयि गिरिनन्दिनि   Aigiri Nandani  Mahishasur Mardini Singer Name :  Chamundeshwari Album Name :  Aigiri Nandani Published Year : 2017 File Size : 16 MB Time Durationn : 16 M View In English Lyrics अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥ सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥ अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय
अयि गिरिनन्दिनि | Aigiri Nandini Maa Durga Chamendeshvari Maa Stotram Sanskrit Hindi Lyrics

अयि गिरिनन्दिनि | Aigiri Nandini Maa Durga Chamendeshvari Maa Stotram Sanskrit Hindi Lyrics

भजन आरती संग्रह, माता दुर्गा भक्ति गीत
#BHAKTIGAANE #AigiriNandani #MahishasurMardini #AigiriNandaniStotram Lyrics Name :  अयि गिरिनन्दिनि   Aigiri Nandani  Mahishasur Mardini Singer Name :  Chamundeshwari Album Name :  Aigiri Nandani Published Year : 2017 File Size : 16 MB Time Durationn : 16 M View In English Lyrics अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते । भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥ सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ २ ॥ अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय