राधा रानी लागे, राधा रानी लागे,

राधा रानी लागे, राधा रानी लागे,

Radha Rani LageDownload Radha Rani Lage :MP3 | MP4 | M4R iPhone

Radha Rani Lage -HD Video Download

गोविन्द बोलो, हरी गोपाल बोलो,
राधा रमण हरी, गोविन्द बोलो ||

राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे,
तेरे बिना कृष्ण मेरे,
राधे रानी आधे,
तेरे बिना कृष्ण मेरे,
राधे रानी आधे ||

कान्हा नित मुरली में तेरे,
सुमरे बारम्बार,
कोटिन रूप धरे मनमोहन,
तउ ना पावे पार |
रूप रंग की छबीली,
पटरानी लागे, पटरानी लागे,
मेन्नु खारो खारो,
जमुना जी को पानी लागे,
मीठे रस से भरी रे,
राधा रानी लागे, राधा रानी लागे,
मेन्नु खारो खारो ||
जमुना जी को पानी लागे,
मीठे रस से भरी रे,
राधा रानी लागे, राधा रानी लागे ||

यमुना मैया कारी कारी,
राधा गौरी गौरी,
वृन्दावन में धूम मचावे,
बरसाने री छोरी,
बृजधाम राधा जी की,
राजधानी लागे, राजधानी लागे,
मेन्नु खारो खारो ||

जमुना जी को पानी लागे,
मीठे रस से भरी रे,
राधा रानी लागे, राधा रानी लागे ||

ना भावे मन्न माखन मिश्री,
अब ना कोई मिठाई,
म्हारी जीभड़िया ने भावे,
अब राधा नाम मलाई,
वृषभानु की लल्ली तो,
गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे,
मेन्नु खारो खारो ||

जमुना जी को पानी लागे,
मीठे रस से भरी रे,
राधा रानी लागे, राधा रानी लागे ||

Radha Rani Lage -HD Video

For Free Download Click Here Radha Rani Lage Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *